Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны сан /ЛЭОС/ ТББ нь НҮБ-ын Эмэгтэйчүүд, Жендерийн тэгш байдлын сангийн санхүүжилтээр “Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал” төслийг  2013-2015 онд хэрэгжүүлж байгаа билээ.  

Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагт  2014 оны 10 сараас 2015 онд дараах 4 үндсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

1.    Орон нутгийн эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах сургалт

2.    Орон нутгийн радио, телевизээр 1-2 удаагийн нэвтрүүлэг хийх

3.    Орон нутгийн улс төрийн намын удирдлагууд, гишүүдтэй ярилцлага зохион байгуулах

4.    Чиглүүлэгч сонгож, Улаанбаатар хотод сургалтанд хамруулах

Эх файлыг татаж авах.

Дэд бүлгүүд

Хүний нөөцийн ил тод байдал