Либерал Эмэгтэйчүүдийн оюуны сан "He For She" үйл ажиллагаанд нэгдэхийг уриалж байна. http://www.heforshe.org/