"Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал" хөтөлбөрийн хүрээнд явагдаж буй чиглүүлэгчийн сургалтын эхний хичээлийг "Хүний эрх, жендер, Засаглал" сэдвээр Иргэдийн Альяанс төвийн захирал, Жендерийн үндэсний шинжээч Ж.Занаа хөтлөн явууллаа.