12

 

 

НҮБ-ийн Эмэгтэйчүүд, жендерийн тэгш байдлын сан, Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангаас Монгол улсад хэрэгжүүлж буй "Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал" төслийн хүрээнд Хэнтий аймагт эмэгтэйчүүдийн манлайллын сургалт амжилттай явагдаж байна. Сургалтанд Хэнтий аймгийн төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэний нийгэм, улс төрийн намуудын төлөөлөл 25 эмэгтэй хамрагдаж байна