ЛЭОС-ийн төслийн баг 2015 оны 1 сарын 26-28 ний өдрүүдэд "Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал" хөтөлбөрийн хүрээнд Сүхбаатар Аймаг эмэгтэйёүүдийн манлайллын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.