Либерал Эмэгтэйчүүдийн Оюуны Сан "Орон нутгаас УБ-т шилжин суурьшиж буй 16-25 насны охид, залуу эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, эмэгтэйчүүдийн эрхийн мэдлэгийг судлаж тогтоон, эрхээ хамгаалах, дуу хоолойгоо гаргах, хамгаалуулах чадавхийг тодорхойлон, охид залуу эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах зөвлөмж гаргаж, гаргасан зөвлөмжийнхөө дагуу чадваржуулах” төслийн уралдаанд охид, залуу эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах "PRINCESS" center ТББ-ын хамт  шалгарч, тэтгэлгийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа.