Хэрэгжүүлсэн төслүүд

1. “Сурах бичиг мониторинг” - Нээлттэй Нийгэм Форум. 2006 он

2. “Боловсролын байгууллагад хүний эрхийг дээдэлье” НҮБ-ын Хүний эрхийн комиссарын газар. 2006-2007 он

3.  “Иргэдийн оролцоо, ирээдүйн хөгжил” Нээлттэй нийгэм форум. 2011 он

4. “Шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоотой механизм бий болгох нь” Нээлттэй нийгэм форум. 2011 он

5. “Төрийн үйлчилгээг Иргэддээ саадгүй хүргэх нь” Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг. 2012 он

6.  “Худалдан авах ажиллагааны мониторинг” АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг болон АНУ-ын Азийн сан. 2013 он

7. “Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан”-ийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийх” Сангийн Яамны дэргэдэх Тогтвортой амжиргаа- II төслийн газар. 2013 он

8.  "Үндсэний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал" төсөл НҮБ-ийн ЖТБС-ын санхүүжилтээр 2013-2015 онд хэрэгжүүлсэн.